Frister/Betalingsfrister

Kilde: Skatteetaten

Januar

5. januar – A-melding desember (levering)

15. januar – AGA og skattetrekk – 6. termin (betaling)

15. januar – Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)

20. januar – Tredjepartsopplysninger fra bl.a. bank og forsikring

20. januar – CRS og FATCA opplysninger – Livsforsikring – Innskudd, utlån og renter mv.

Livsforsikringsselskaper skal levere opplysninger til Skatteetaten om livsforsikringer og kapitalforsikring med sparing. Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 20. januar året etter inntektsåret.

Banker, forsikringsselskaper mv. som har penger til forvaltning eller driver utlånsvirksomhet skal levere opplysninger til Skatteetaten om innskudd, utlån og renter. Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 20. januar året etter inntektsåret.

22. januar – MVA – elektroniske tjenester VOES (levering og betaling)

Ordinær frist er 20. januar.

31. januar – Aksjonærregisteroppgaven – elektronisk og papir

31. januar – Tredjepartsopplysninger fra bl.a. boligsameie, boligselskap

31. januar – Tredjepartsopplysninger – skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter

Offentlige myndigheter skal levere opplysninger til Skatteetaten om skattefrie utbetalinger. Opplysningene kan innrapporteres løpende per måned eller samlet. Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 31. januar året etter inntektsåret.

Skjemaet heter RF-1319 Tredjepartsopplysninger – skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter.

31. januar – Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning – papir og elektronisk for avvikende regnskapsår

For årsregnskap med regnskapsår som avsluttes i perioden 1. januar til 30. juni er siste frist for innsending til Regnskapsregisteret 31. januar i påfølgende år.

Februar

1. februar – Sammenstillingsoppgave til arbeidstaker (a-ordningen)

1. februar – Søknadsfrist for årstermin merverdiavgift

5. februar – A-melding januar (levering)

10. februar – CRS og FATCA opplysninger – Verdipapirfond – Andre finansprodukter

Fra og med inntektsåret 2016 gjelder det nye regler for beskatning av andeler i verdipapirfond. Forskjellen mellom aksjefond og obligasjonsfond (rentefond) oppheves slik at alle fond regnes som verdipapirfond.

Virksomheter omfattet av CRS/FATCA-reglene, og som ikke er omfattet av opplysningsplikt for Innskudd, utlån og renter, Livsforsikring eller Verdipapirfond, skal levere opplysninger til Skatteetaten om utenlandske kontohavere i ordningen Andre finansprodukter. Innleveringsfrist er 10. februar året etter inntektsåret.

12. februar – Kompensjonsmelding for MVA – 6. termin (levering og betaling)

Ordinær frist er 10. februar.

Skattedirektoratet gir utsatt frist til 21.02.2018, da det har vært problemer i altinn-portalen med å sende inn RF-0009 – Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon.

12. februar – MVA-melding – 6. termin (levering og betaling)

Ordinær frist er 10. februar

15. februar – Betalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted (skjema)

15. februar – Forskuddsskatt for upersonlige skattytere – 1. termin (betaling)

28. februar – Børsnoterte selskaper – offentliggjøring av kvartalsrapport Q4

Faller fristen på søndag eller offentlig høytidsdag i Norge, vil fristen forlenges til kl. 24.00 påfølgende dag.

Mars

1. mars – Søknadsfrist for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

5. mars – A-melding februar (levering)

12. mars – MVA årsterminoppgave (levering og betaling)

Ordinær frist er 10. mars.

15. mars – AGA og skattetrekk – 1. termin (betaling)

15. mars – Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)

15. mars – Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende (betaling)

April

5. april – A-melding mars (levering)

10. april – Kompensjonsmelding for MVA – 1. termin (levering og betaling)

10. april – Mva-melding for primærnæring (levering og betaling)

10. april – MVA-melding – 1. termin (levering og betaling)

16. april – Forskuddsskatt for upersonlige skattytere – 2. termin (betaling)

Ordinær frist er 15. april.

20. april – MVA – elektroniske tjenester VOES (levering og betaling)

30. april – Skattemelding (Selvangivelse) for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1 – Frist for levering.

Fristen er 30. april selv om den skulle falle på en lørdag, søndag, helligdag eller lovfestet høytidsdag.

30. april – Børsnoterte selskaper – offentliggjøring av årsrapport

Regel: Dersom fristen faller på søndag eller offentlig høytidsdag i Norge, vil fristen forlenges til kl. 24.00 påfølgende dag, se UFT 040609.

Mai

7. mai – A-melding april (levering)

Ordinær frist er 5. mai

15. mai – AGA og skattetrekk – 2. termin (betaling)

15. mai – Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)

15. mai – Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende (betaling)

31. mai – Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen – næringsdrivende (personlig og upersonlig)

Fristen er 31. mai selv om den skulle falle på en lørdag, søndag, helligdag eller lovfestet høytidsdag.

31. mai – Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen for klienter (regnskapsfører, revisor og næringsdrivende)

Fristen er 31. mai selv om den skulle falle på en lørdag, søndag, helligdag eller lovfestet høytidsdag.

31. mai – Skattemelding (selvangivelse) for formues- og inntektsskatt – personlig næringsdrivende og selskap – elektronisk

Fristen er 31. mai selv om den skulle falle på en lørdag, søndag, helligdag eller lovfestet høytidsdag.

31. mai – Børsnoterte selskaper – offentliggjøring av kvartalsrapport Q1

31. mai – Betaling av tilleggsforskudd

Juni

5. juni – A-melding mai (levering)

11. juni – Kompensjonsmelding for MVA – 2. termin (levering og betaling)

Ordinær frist er 10. juni.

11. juni – MVA-melding – 2. termin (levering og betaling)

Ordinær frist er 10. juni.

30. juni – Børsnoterte selskaper – seneste avholdelse av ordinær generalforsamling

Juli

5. juli – A-melding juni (levering)

16. juli – AGA og skattetrekk – 3. termin (betaling)

Ordinær frist er 15. juli.

16. juli – Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)

Ordinær frist er 15. juli.

20. juli – MVA – elektroniske tjenester VOES (levering og betaling)

31. juli – Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning – papir og elektronisk

Fristen er 31. juli selv om den skulle falle på en lørdag, søndag, helligdag eller lovfestet høytidsdag.

August

6. august – A-melding juli (levering)

Ordinær frist er 5. august.

20. august – Betaling av restskatt 1. termin – personlig næringsdrivende og deres ektefeller

Betalingsfristen for det første beløpet er tre uker etter at skatteoppgjøret er mottatt, men aldri tidligere enn 20. august.

Fikk du skatteoppgjøret ditt 3. august eller senere, er fristen for 1. termin 3 uker etter datoen skatteoppgjøret ditt var klart.

31. august – Kompensasjonsmelding for MVA – 3. termin (levering og betaling)

31. august – MVA-melding – 3. termin (levering og betaling)

31. august – Børsnoterte selskaper – offentliggjøring av halvårsrapport

September

5. september – A-melding august (levering)

15. september – Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende (betaling)

17. september – AGA og skattetrekk – 4. termin (betaling)

Ordinær frist er 15. september.

17. september – Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)

Ordinær frist er 15. september.

24. september – Betaling av restskatt 2. termin – personlig næringsdrivende og deres ektefeller

Fristen for å betale restbeløpet er fem uker etter første betalingsfrist.
Fikk du skatteoppgjøret ditt 3. august eller senere, er fristen for 2. termin altså 8 uker etter datoen skatteoppgjøret ditt var klart.

Oktober

5. oktober – A-melding september (levering)

10. oktober – Kompensasjonsoppgave for MVA – 4. termin (levering og betaling)

10. oktober – MVA-melding – 4. termin (levering og betaling)

22. oktober – MVA – elektroniske tjenester VOES (levering og betaling)

Ordinær frist er 20. oktober.

November

5. november – A-melding oktober (levering)

15. november – AGA og skattetrekk – 5. termin (betaling)

15. november – Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)

15. november – Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende (betaling)

30. november – Børsnoterte selskaper – offentliggjøring av kvartalsrapport Q3

Desember

1. desember – Søknadsfrist for 2-månedlig opplysningsplikt (tidl. oppgaveplikt)

Ved endring til 2-måneders termin, må søknad være kommet frem til skattekontoret senest 1. desember for å kunne gis virkning fra 1. januar året etter. Endringen vil gjelde for minst de to neste kalenderår.

5. desember – A-melding november (levering)

10. desember – Kompensasjonsoppgave for MVA – 5. termin (levering og betaling)

Ordinær frist er 10. desember.

10. desember – MVA-melding – 5. termin (levering og betaling)

31. desember – Børsnoterte selskaper – finansiell kalender skal senest offentliggjøres

31. desember – Regnskapsperiodens slutt

Avvikende regnskapsår kan benyttes.